Ngabe kuyiqiniso na? Ukuthi, Umjuluko wabo bonke abampo- fu, nabantsundu, ubalulekile na? (Is it true? To say that all black lives, of both the rich and poor people, are important?) (panel 2), 2019

by Turiya Magadlela

Nylon and cotton pantyhouse on canvas, 120 x 120 cm

Courtesy the artist and Kalashnikovv Gallery

Views